event-author-img-1

Posted by : sanne

Wijzigingen in verband met BREXIT (toegespitst op Nederland) (English explanation below the Dutch text)

EU-certificaten afgegeven door het VK

Heeft u een EU-certificaat? En is dit voor 1 januari 2021 afgegeven door het Verenigd Koninkrijk (VK)? Vanaf 1 januari 2021 is dit certificaat niet meer geldig. Ook het EU-certificaat voor meerdere overdrachten (paspoort) is niet meer geldig. Met deze certificaten mag u dus geen CITES-soort (ver)kopen of vervoeren. U mag het nog wel gebruiken om te bewijzen dat u de soort legaal heeft gekocht of gekregen.

Indien u een schildpad wilt overdragen dient U voor die overdracht of het vervoer een nieuw EU-certificaat aan te vragen bij het Nederlandse CITES bureau. Het oude in VK afgegeven certificaat dient u aan het Nederlandse CITES bureau in te sturen bij uw aanvraag voor een nieuw certificaat.

Ontvangt u een CITES-soort na 1 januari 2021? Let dan ook op welk document u hierbij krijgt. Dit mag geen EU-certificaat zijn dat is afgegeven door het VK.
Na 1 januari 2021 geeft het VK nog wel EU-certificaten af voor Noord-Ierland. Deze zijn wel geldig.

CITES-vergunning nodig bij export/overdracht naar en import uit het VK

Vanaf 1 januari 2021 veranderen de in- en uitvoerregels van het VK. Vanaf dan heeft u vaak (andere) CITES-documenten nodig dan de documenten die u tot 2021 nodig had. Zorg daarom dat u van tevoren de juiste documenten aanvraagt. Daarmee voorkomt u problemen bij het in- of uitvoeren van of reizen met uw CITES-soort.

Vanaf 1 januari 2021 heeft u bij uitvoer naar Engeland bijvoorbeeld een exportvergunning nodig en dient er aangifte te worden gedaan bij de douane. Het in Nederland eerder afgegeven CITES certificaat is NIET meer geldig vanaf die datum voor overdracht/export naar Engeland. Voor invoer uit Engeland is een invoervergunning vereist.

Gaat u een CITES-soort de EU in- of uitvoeren? Dan moet U aangifte doen bij de douane. Dus vanaf 1 januari 2021 geldt dit ook voor het VK.

LET OP : CITES-soorten mogen alleen via aangewezen douaneposten de EU in- of uitgaan. Invoeren mag alleen via de douaneposten op de luchthavens Schiphol en Maastricht / Aachen. Via de douaneposten op deze luchthavens mag u levende dieren ook uitvoeren. Dit mag ook via de haven van Rotterdam / Vlaardingen.

Uitzondering

Gaat u in- of uitvoeren tussen de EU en het VK? En verstuurt u de producten voor 1 januari 2021? Dit valt nog onder de EU-regelgeving. Het maakt niet uit dat de zending na 31 december 2020 op de eindbestemming aankomt.

Nog een uitzondering is Noord-Ierland. Het hoort bij het VK maar tot 1 januari 2025 blijven de EU-regels gelden. Gaat u bijvoorbeeld een CITES-soort van Bijlage A Noord-Ierland in- of uitvoeren? Daarvoor heeft u nog steeds een EU-certificaat nodig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changes related to BREXIT (specific Dutch working method)

EU certificates issued by the UK

Do you have an EU certificate? And was this issued by the UK before 1 January 2021? This certificate is no longer valid from 1 January 2021. The EU certificate for multiple transfers (passport) is also no longer valid. With these certificates you are therefore not allowed to buy or sell or transport a CITES species. You may still use it to prove that you have legally purchased or received the species.

If you want to transfer a turtle, you must request a new EU certificate at the Dutch CITES office before transfer or transport. You must submit the old certificate issued in the UK to the Dutch CITES office when applying for a new certificate.

Will you receive a CITES species after January 1, 2021? Pay attention to which document you receive. This cannot be an EU certificate issued by the UK. After January 1, 2021, the UK will still issue EU certificates for Northern Ireland. These are valid.

CITES permit required for export / transfer to and import from the UK

From 1 January 2021, the UK's import and export regulations will change. From then on, you often need (other) CITES documents than the documents you needed until 2021. Therefore, make sure you request the correct documents in advance. This will prevent problems when importing, exporting or traveling with your CITES species.

For example, from 1 January 2021, you will need an export permit for export to England and a declaration must be submitted to customs. The CITES certificate previously issued in the Netherlands is NO longer valid from that date for transfer / export to England. An import license is required for import from England.

Are you going to import or export a CITES species into the EU? Then you have to declare it to customs. So from January 1, 2021, this will also apply to the UK.

NOTE: CITES species may only enter or leave the EU through designated customs posts. Import is only allowed via customs posts at Schiphol and Maastricht / Aachen airports. You may also export live animals through the customs posts at these airports. This is also allowed via the port of Rotterdam / Vlaardingen.

Exception

Are you going to import or export between the EU and the UK? And did you ship the products before 1 January 2021? This is still covered by EU regulations. It does not matter if the shipment arrives at its final destination after December 31, 2020.

Another exception is Northern Ireland. It is part of the UK but until January 1, 2025, the EU rules will continue to apply. For example, are you going to import or export a CITES species from Appendix A Northern Ireland? You still need an EU certificate for this.

Pay attention !

If you live in an EU country other than the Netherlands, please inform yourself at the CITES office in your own EU country about the specific new rules and working method regarding the UK.