cites logo - studbooks
event-author-img-1

Posted by : sanne

De Wetenschappelijke Autoriteit (WA) CITES NL is de wetenschappelijke instantie voor de uitvoering van CITES in Nederland en adviseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over vergunningaanvragen voor invoer van beschermde planten of dieren. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is het internationale verdrag waarbinnen de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten wordt gereguleerd met het doel over-exploitatie van deze soorten te voorkomen en duurzaam gebruik mogelijk te maken.
De WA CITES NL is internationaal actief als lid van de Scientific Review Group (SRG) van de Europese Unie en in de Animals en Plants Committees van CITES.
De WA CITES NL is zodanig samengesteld dat er deskundigheid aanwezig is op het gebied van taxonomie, ecologie, duurzaam beheer, huisvesting, verzorging en fok of kweek van een breed scala aan dier- en plantensoorten, waarvan een groot deel afkomstig is uit Zuid-Amerika, Azië en Afrika.


Er is bij de WA CITES NL per 1 juli 2020 een vacature vacant voor een deskundige op het terrein van amfibieën en reptielen.


De kandidaat dient bereid te zijn -na inwerking- ca. 2.5 uur per week aan de werkzaamheden van de WA CITES NL te besteden.
Benoeming van de leden van de WA CITES NL vindt plaats door de Minister van LNV voor een periode van vier jaar, met maximaal twee verlengingsperioden van vier jaar. De leden van de WA CITES NL ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden conform het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren (2,5 uur per week, schaal 16).

Taken

Leden van de WA CITES NL brengen hun deskundigheid in bij het opstellen van adviezen t.b.v. vergunningaanvragen (dagelijks/wekelijks), nemen deel aan de vergaderingen van de WA (ca. vier maal per jaar) en zijn betrokken bij de inbreng in Europese en mondiale vergaderingen (SRG, de Animals en Plants Committees en eventuele ad hoc werkgroepen).
Bij de beoordeling van kandidaten voor de vacature zal gelet worden op:
• universitaire (biologie of verwante) opleiding;
• brede soortenkennis;
• internationale ervaring en netwerk;
• inzicht in de CITES-regelgeving c.q. bereidheid dit inzicht te ontwikkelen;
• kennis van taxonomie en ecologie, internationale legale en illegale handelsstromen en verzorging en kweek van amfibieën en reptielen op mondiaal schaalniveau;
• belangstelling voor duurzame handel in (beschermde) dieren en planten;
• bereidheid om minimaal 2,5 uur per week aan de werkzaamheden van de WA CITES NL te besteden.


Informatie en Sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Voorzitter Dr. R.G. van den Berg, email: vandenbergRonald@hotmail.com of 06-51068914 of Secretaris Ir. P. Joop, p.joop@minlnv.nl of 06-46602379. Schriftelijke reactie binnen 14 dagen (uiterlijk 20 juli) per email aan: Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied, t.a.v. P. Joop. Email: p.joop@minlnv.nl o.v.v. Vacature WA CITES NL .