event-author-img-1

Posted by : boris

Goodby ESF secretary Harry Rotmans

Dear reader,

After 25 years of working together with countless people in good and difficult times, it is high time for me to stop with the secretariat to make room for a new generation with new and fresh ideas. In recent years, the ESF and its goals have been put on the national and the international map, not in the least by founder and former chairman Henk Zwartepoorte, who passed away too soon. We will continue to miss his remarkable enthusiasm and inspiration to raise conservation awareness. Now and in the future, in my opinion, conservation awareness and actions based on it will remain necessary in the world. The ESF can continue to contribute to this by helping to conserve animal species through studbook management and especially responsible breeding. Good cooperation with inspired and motivated citizens and people from the zoo world is a necessity.

I wish all board members and in particular my successor in the secretariat much wisdom and success in their ESF work. As studbook keeper I will continue the studbook for Geoclemys hamiltonii after this. And of course I will support the board and especially secretary Johan as much as I can on their request.

With kind regards, Harry Rotmans


Beste lezer,

Na 25 jaar samenwerken met talloze mensen in voorspoedige en moeilijke tijden is het voor mij de hoogste tijd om te stoppen met het secretariaat om plaats te maken voor een nieuwe generatie met nieuwe en frisse ideeën. De afgelopen jaren zijn de ESF en haar doelstellingen nationaal en internationaal op de kaart gezet, niet in de laatste plaats door oprichter en oud-voorzitter en helaas overleden Henk Zwartepoorte. We zullen zijn opmerkelijke enthousiasme en inspiratie om het bewustzijn van natuurbehoud te vergroten, blijven missen. Nu en in de toekomst blijft naar mijn mening het ‘’conservation’’ bewustzijn en daarop gebaseerde acties in de wereld noodzakelijk. De ESF kan hieraan een bijdrage blijven leveren door diersoorten in stand te helpen houden door middel van stamboekenbeheer en vooral verantwoord kweken. Goede samenwerking met geïnspireerde en gemotiveerde particulieren en mensen uit de dierentuinwereld is daarbij een noodzaak.

Ik wens alle bestuursleden en speciaal mijn opvolger in het secretariaat veel wijsheid en succes in hun ESF werkzaamheden. Als stamboekhouder zal ik het stamboek Geoclemys hamiltonii hierna blijven voortzetten. En natuurlijk zal ik op hun verzoek het bestuur en in het bijzonder secretaris Johan steunen.

Met vriendelijke groet, Harry Rotmans


Goodby ESF chairman Laurens Woldring

It all started for me in the year 2000 when I became a volunteer with ESF. Soon after I became coordinator studbook keepers and member of the board. I remember the meetings in Rotterdam Zoo and our annual events that were well visited by an international audience. I learned a lot from Henk Zwartepoorte and Harry Rotmans who were one of the founders and had tireless drive for the good cause.

After a break of several years I came back in 2015. Several months later Henk and Harry asked me to become chairman as Henk wanted to focus on his new conservation project: REHERP. Very sadly he could not enjoy much of his work has he suddenly passed away in October of that same year. Although I could never replace Henk as being an icon within the Herp community, I started with fresh enthusiasm.

Now six years later my personal situation has changed because in this time I have become a father of three children. I find it difficult to combine family life, a fulltime job and the presidency of our organisation. Due to the lack of time I cannot give the full dedication to our organisation that it deserves.

Dedication is so needed as wild populations continue to decline rapidly and for many species captive management will be of great importance for its survival. Luckily we found a new chairman in Boris Berlijn, a very enthusiastic and dedicated person. I wish Boris and the others good luck and I want to thank everybody for all these years of joyful collaboration. I will still remain involved with the organisation and continue my role as studbook coordinator.

With Kind regards, Laurens Woldring


Het begon allemaal 2000 toen ik vrijwilliger werd bij ESF. Al snel werd ik coördinator stamboekhouders en bestuurslid. Ik herinner me de vergaderingen in Diergaarde Blijdorp en onze jaarlijkse stamboekhoudersdagen die altijd goed bezocht werden door een internationaal publiek.

Ik heb veel geleerd van Henk Zwartepoorte en Harry Rotmans die een van de oprichters waren en een onvermoeibaar enthousiasme hadden voor de zaak.

Na een pauze van enkele jaren kwam ik in 2015 terug bij ESF en korte tijd later vroegen Henk en Harry mij om voorzitter te worden aangezien Henk zich wilde focussen op zijn nieuwe conservation project: REHERP. Helaas heeft hij niet veel van zijn werk kunnen genieten gezien hij in oktober van datzelfde jaar plotseling overleed. Hoewel ik Henk nooit zou kunnen vervangen als icoon binnen de Herp-gemeenschap, begon ik met veel enthousiasme.

Nu zes jaar later is mijn persoonlijke situatie veranderd doordat ik in deze tijd vader ben geworden van drie kinderen. Ik vind het moeilijk om het gezinsleven, een fulltime baan en het voorzitterschap van onze organisatie te combineren. Door tijdgebrek kan ik niet de volledige toewijding aan onze organisatie geven die ze verdient. Toewijding die zo nodig is, aangezien de wilde populaties snel blijven afnemen en voor veel soorten beheer in gevangenschap van groot belang zal zijn voor het voortbestaan ​​ervan. Gelukkig hebben we in Boris Berlijn een nieuwe voorzitter gevonden, een zeer enthousiast en toegewijd persoon. Ik wens Boris en de anderen veel succes en ik wil mijn dankbaarheid uitspreken voor al die Jaren van prettige samenwerking. Ik blijf betrokken bij de organisatie en zet mijn rol als stamboekcoördinator voort.

Vriendelijke groeten, Laurens Woldring


Hello ESF Chairman Boris Berlijn

My name is Boris Berlijn and I live in Alphen aan den Rijn and since my childhood I have been a fan of reptiles, amphibians and invertebrates. At the moment I mainly keep tortoises and in the house we also have some snakes, leopard geckos and tarantulas. Many of these animals are shelter animals that I would like to give a good place to stay. I am currently studying herpetology at the Amphibian Foundation, as I would like to expand my knowledge of reptiles and amphibians. In addition to my new position in the ESF, I am also a board member of another European organisation that is committed to turtles in particular: the European Turtle Alliance.

I am interested in sustainability, biodiversity and nature conservation and in particular with regard to reptiles and amphibians. Participation in the board of the European Studbook Foundation gives me the opportunity to work on a different level to protect and conserve species of reptiles and amphibians through studbooks of different (endangered) species.

With kind regards, Boris Berlijn


Mijn naam is Boris Berlijn en woon in Alphen aan den Rijn en sinds m'n jeugd ben ik fan van reptielen, amfibieën en ongewervelden. Momenteel houd ik vooral landschildpadden en in huis hebben we ook wat slangen, luipaardgekko's en vogelspinnen. Veel van deze dieren zijn opvangdieren die ik graag een goed verblijf wil geven. Momenteel volg ik de opleiding herpetologie bij de Amphibian Foundation, omdat ik m'n kennis over reptielen en amfibieën graag wil uitbreiden. Naast mijn nieuwe functie in het ESF ben ik ook bestuurslid van een andere Europese organisatie, die zich inzet voor schildpadden in het bijzonder: de European Turtle Alliance.

Duurzaamheid, biodiversiteit en natuurbehoud hebben mijn interesse en in het bijzonder met betrekking tot reptielen en amfibieën. Deelname aan het bestuur van het European Studbook Foundation geeft mij de kans om me op een ander niveau in te zetten voor het beschermen en behouden van soorten reptielen en amfibieën via stamboeken van verschillende (bedreigde) soorten.

Vriendelijke groeten van Boris Berlijn


Hello ESF Secretary Johan Wierenga

During 2021 the request came to me to be part of the ESF Board. A positive answer from my side has resulted in taking over the function of secretary from Harry Rotmans. Since my childhood I have kept reptiles and the last 20 years only a few species of turtles. Because of the decline of many species in the wild, the importance of managing captive populations has never been greater. Powered by that motivation I have taken my seat in the ESF board.

I hope I can be at your service in the same way my predecessor did.

With kind regards, Johan Wierenga


In de loop van 2021 kwam het verzoek tot mij om deel uit te gaan maken van het bestuur van de ESF. Een positief antwoord mijnerzijds heeft geresulteerd in het overnemen van het secretariaat van Harry Rotmans.

Vanaf mijn jeugd houd ik mij bezig met het houden van reptielen en de laatste 20 jaar alleen met het houden van een aantal soorten schildpadden. Aangezien het wereldwijd met heel veel diersoorten zeer slecht gaat in het wild, is het van groot belang om de nu in gevangenschap gehouden populaties in stand te houden. Vanuit die motivatie ben ik in het bestuur van de ESF gestapt.

Ik hoop u op dezelfde wijze van dienst te zijn als mijn voorganger.

Met vriendelijke groet, Johan Wierenga

  • Tags :