event-author-img-1

Posted by : boris

On 2-6-2021 we contacted the studbook keepers in order to think about formulating a clear goal for your studbook. Reason for this is that a lot of studbooks have become unmanageable because of their size or for not having been brought up to date for a long time. Formulating a goal could help to simplify the studbook management as less registration might be sufficient in order to achieve that studbook goal. Unfortunately we got very little response to this email. Please take a look at the email and let us know what kind of goal you would set for your studbook. If you need help, let us know!

In connection with the ESF goals laid down in the statutes, we are forced to test proposed studbook goals against our statutes.

From the answers you gave to the questionnaire Floris Visser sent, we concluded that a lot of studbook coordinators struggle with the management of their studbook. Many studbooks are not up to date and correcting this can be time consuming and not something you are looking forward to do.

Also communication still needs some improvement.

So with this knowledge and the fact that everybody has limited time we thought: how can we make things easier for the studbook coordinator in order to obtain the goals of ESF, maintaining a genetically healthy studbook population for endangered species of reptiles and amphibians, with spending as little time and effort as possible.

So we came up with the following actions:

  • The three ESF categories (High protection, Moderate protection, Low protection) that have so far also been published on the website will be abolished and will be replaced by the IUCN species status that should be at least “vulnerable” in order to continue the studbook.

With the little amount of time and effort we have we should focus on species that really need our attention. If there is a good reason to continue a studbook for a species that is not at least vulnerable of course exceptions can be made. Please contact the board in order to discuss.

  • studbook coordinators, that has not done so far, report to the board within a time frame of no later than 3 weeks which specific goals they are going to pursue with their studbook. (see email 2-6-2021)

  • Board and studbook coordinators clearly confirm their mutual commitment to an optimal mutual communication and effort in order to maintain a viable studbook.

  • Also studbook coordinators and studbook participants clearly confirm their mutual commitment to an optimal mutual communication and effort in order to maintain a viable studbook.

  • In principle, a minimum of 10 and a maximum of about 50 founder animals are registered in the online studbook registration program “HERP” in order to assure a manageable amount of bloodlines.

A founder animal is defined as a wild caught animal or an animal that is not related to any other animal within the studbook.

  • Mutations in the online registration are communicated with the board.

  • Offspring (F1) born from the founder animals are not registered in “HERP” but should be registered on a separate list (not necessary online ) by the studbook coordinator. The board will receive a copy of that separate F1 list. If a founder animal that is registered in “HERP” dies, it can be replaced by an F1 animal from the aforementioned separate list.

  • Non-functioning studbook coordinator and studbook participants are, after repetitive interventions and stimuli from the board, deleted. In some cases the board will look out for substitute studbook coordinators.

These actions may seem direct but we think after years of experience that the only way to assure the future of ESF we need to rely on committed and dedicated people that are willing to fully participate in the ex-situ conservation of our reptiles and amphibians. It might also be beneficial for you as a reptile keeper as it is not unlikely that keeping exotic animals in the past just for leisure purposes will become very difficult.

If your studbook is functioning well and is up to date and you are taking your role as studbook coordinator seriously of course you can continue with the “old style” studbook keeping also registering the F1 and further offspring in “HERP”.

These actions above are put up to simplify the studbook management in order to keep as many studbook coordinators involved without affecting the essence of ex-situ conservation by studbook keeping.


Op 2-6-2021 hebben we contact opgenomen met de stamboekhouders om na te denken over het formuleren van een of meer duidelijke doelen voor jouw stamboek. Reden hiervoor is dat veel stamboeken onhandelbaar zijn geworden door hun omvang of door het lange tijd niet up-to-date te zijn geweest.

Het formuleren van een doel kan helpen om een stamboek beter te laten aansluiten bij de in situ en ex situ bescherming en de reële toekomstverwachting van het voortbestaan van de betreffende soort. Daarnaast kan een stamboekdoel de feitelijke beheerswerkzaamheden doen vereenvoudigen. Op deze e-mail kregen we helaas weinig response. Bekijk aub. de e-mail van 2-6-2021 en laat ons alsnog weten welk(e) doel(en) je zou willen stellen voor je stamboek. Als je hulp nodig hebt, laat het ons weten!

In verband met de ESF doelen die in de statuten zijn vastgelegd zijn wij wel genoodzaakt om voorgestelde stamboekdoelen te toetsen aan onze statuten.

Uit de antwoorden op de vragenlijst die Floris Visser stuurde, concluderen we dat veel stamboekcoördinatoren worstelen met het beheer van hun stamboek. Veel stamboekregistraties zijn niet up-to-date en het corrigeren hiervan kan tijdrovend zij en niet alle stamboekdeelnemers zijn even coöperatief; allemaal geen zaken waar je met plezier naar uitkijkt.

Ook blijkt de communicatie hierbij een punt voor verbetering vatbaar te zijn.

Dus met deze kennis en het feit dat iedereen weinig tijd heeft, dachten we: hoe kunnen we – los van specifiek geformuleerde stamboekdoel(en) – helpen de stamboekcoördinators het gemakkelijker te maken om de doelen van de ESF te behalen, en het in stand houden van een genetisch gezonde stamboekpopulatie voor bedreigde soorten reptielen en amfibieën in de toekomst te waarborgen, met zo min mogelijk tijd en moeite.

Wij kwamen derhalve tot de volgende acties:

• De drie ESF categorieën (High protection, Moderate protection, Low protection) die tot nu toe ook op de website staan gepubliceerd worden afgeschaft.

Daarvoor in de plaats baseren we ons nu op de IUCN-soortstatus die minimaal “vulnerable” moet zijn voor het starten en in standhouden van een ESF-stamboek. Met de weinige tijd en moeite die we met z’n allen in deze tijd hebben, moeten we ons concentreren op diersoorten die onze aandacht gezien de omstandigheden nu beslist nodig blijven hebben.

Indien er thans nog een stamboek aanwezig is dat niet aan het criterium “vulnerable” voldoet, dan wordt dat door ons bij uitzondering geaccepteerd, zolang dat stamboek naar onze mening goed blijft functioneren. Neem in dit geval gerust contact met ons op; wij staan uiteraard open voor reëel overleg .

• Stamboekcoördinatoren -die dat nog niet hebben gedaan - rapporteren binnen een termijn van uiterlijk 3 weken aan het bestuur welke concrete doelen zij met hun stamboek willen nastreven. (zie e-mail 2-6-2021)

• Bestuursleden en stamboekcoördinatoren bevestigen nadrukkelijk hun wederzijdse inzet voor een optimale onderlinge communicatie en inzet om levensvatbare stamboeken in stand te houden.

• Ook stamboekcoördinatoren en stamboekdeelnemers bevestigen nadrukkelijk hun wederzijdse inzet voor een optimale onderlinge communicatie en inzet om levensvatbare stamboeken in stand te houden.

• In het online stamboekregistratieprogramma “HERP” worden in principe minimaal 10 en maximaal ca. 50 founderdieren geregistreerd om een beheersbaar aantal bloedlijnen te verzekeren.

Een founderdier wordt gedefinieerd als een in het wild gevangen dier of een dier dat niet verwant is aan enig ander dier binnen het stamboek.

• Mutaties in de online inschrijving worden gecommuniceerd met het bestuur.

• Nakomelingen (F1) geboren uit de stamdieren worden niet geregistreerd in het “HERP” systeem maar dienen door de stamboekcoördinator op een aparte lijst te worden geregistreerd. Van die aparte F1 lijst krijgt het bestuur een kopie. Mocht een founderdier in “HERP” overlijden, dan kan desgewenst die plaats worden ingevuld door een F1 dier uit de genoemde aparte lijst.

• Niet functionerende stamboekcoördinatoren en dito stamboekdeelnemers worden, na herhaalde vergeefse interventies en aansporingen van het bestuur, geschrapt. In voorkomende gevallen zal het bestuur op zoek gaan naar vervangende stamboekcoördinatoren.

Deze acties lijken misschien te strikt richtingbepalend, maar op basis van jarenlange ervaringen denken we dat dit de enige manier is om de toekomst van de ESF te verzekeren.

De ESF moet kunnen vertrouwen op de inzet en toewijding van mensen, die bereid zijn volledig deel te nemen aan de ex-situ instandhouding van onze reptielen en amfibieën in Europa.

Het kan ook gunstig zijn voor jou als reptielen- en amfibieënhouder, aangezien het niet onwaarschijnlijk is dat zoals in het verleden het gebruikelijke houden van exotische dieren alleen voor vrijetijds doeleinden, in de komende tijd erg moeilijk zal worden; het “conservation” denken wordt wereldwijd steeds strikter.

Als jouw stamboek goed functioneert en jouw online “HERP” registratie up-to-date is en jij jouw rol als stamboekcoördinator serieus neemt, kan je daarnaast natuurlijk desgewenst wel doorgaan met de stamboekregistratie "oude stijl" – waarin alle nakomelingen van de founderdieren, inclusief de F1 nakweek, worden geregistreerd.

Bovenstaande acties zijn opgezet om het totale stamboekbeheer te helpen vereenvoudigen zodat stamboekcoördinatoren met plezier betrokken blijven bij de “conservation” aanpak zonder de essentie van het ex-situ behoud door stamboekhouden aan te tasten.

  • Tags :