Vacancies

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester m.i.v. 1 april 2023. Vindt u het leuk om zich in te zetten voor bedreigde reptielen en amfibieën, bent u handig met (internet)bankieren en het opstellen van een begroting en daarmee een bijdrage leveren aan het werk van de European Studbook Foundation, dan zijn wij op zoek naar u!

Hieronder staat een opsomming van de taken van de penningmeester. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie, dan kunt u de voorzitter mailen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:
 het financiële beheer van de administratie van de stichting,
 de rekening en de verantwoording betreffende de financiën van de stichting,
 het jaarlijks opstellen van een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en de publicatie daarvan,
 de archivering van alle bijlagen, betaalbewijzen, kasbewijzen e.d., behorende bij de financiële administratie,
 de tijdige inning van inkomsten van de stichting,
 het periodiek informeren van de overige bestuursleden d.m.v. een financieel overzicht over de stand van zaken op dat moment en het zo nodig tussentijds signaleren van ontstane of dreigende knelpunten,
 het vertegenwoordigen van de stichting in en buiten rechte tezamen met de voorzitter of met de secretaris.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you are interested in starting a new studbook you can also contact the board.