In memory of Henk Zwartepoorte

In memory of Henk Zwartepoorte

The Board received the startling tiding that our former chairman Henk Zwartepoorte unexpectedly died on October 28. He was 67 years old.

Within and outside Europe, Henk was known as keeper and breeder of reptiles and especially turtles. His heavy  involvement in the conservation of threatened and protected reptile species made him widely known.
In 1994, Henk was the initiator in founding the Dutch foundation  Overkoepelend Orgaan Stamboeken (OOS), of which he became chairman. In and outside the Netherlands he propagated breeding programmes for several threatened species. As a result, reptile and amphibian keepers in other European countries participated in Dutch studbooks. Some European zoos also participated in the studbooks. With the initiation of the Memorandum of Understanding between the  European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) and the ESF, he succeeded in strengthening the link between these organizations.
As chairman of the Turtle Survival Alliance-Europe (TSA-Europe), he involved the ESF from the beginning with confiscated turtles from European countries and Asia.

Over the years, Henk stimulated contacts between organizations and institutions outside Europe, to promote sharing international knowledge and experience. The conservation of natural habitat and their plants and animals were central to this. No effort was spared by him.

By extending to other EU-countries, the OOS changed into the European Studbook Foundation (ESF) in 2003. From the start in 2003 until January 1, 2016, Henk was chairman of the ESF. In all those years he applied himself wholeheartedly and with passion to realise the four goals of the ESF. After January 1, 2016, he still actively participated in the realisation of the ESF goals.

Besides his chairmanship of the ESF, he was also studbook keeper of the species:  Chelodina mccordi, Chersina angulata, Ouroborus cataphractus, Cuora mccordi, Epicrates subflavus, Indotestudo elongata, Testudo graeca graeca en Testudo kleinmanni.
He was also co-studbook keeper of Astrochelys radiata, Geochelone platynota, Geoclemys hamiltoni, Manouria emys, Ouroborus cataphractus,  Siebencrockiella crassicollis, Smaug giganteus, Terrapene carolina bauri, Terrapene coahuila en Terrapene ornata luteola. With his many co-studbook keeper ownerships, he wanted to support the relevant studbook keepers with advice, actual help and making the necessary connections.
Although Henk had a versatile  involvement in protecting many animal species, after some time he focussed his special interest and effort on the critically endangered Egyptian tortoise Testudo kleinmanni.  With his studbook Testudo kleinmanni, but also his studbook Testudo graeca graeca, he wanted to give a stimulating example to other studbook keepers. He was always happy to advise every turtle keeper if needed.
The use of DNA research in drawing up breeding programmes, was explicitly introduced and applied by him.

With Henk, we all lose an impassioned and expert animal lover, who realized the changing social views with regard to the animal hobby and nature conservation. Henk had an amiable and friendly personality in contact with other people. He leaves a big empty space behind him. His stimulating enthusiasm will be sorely missed by us.
We wish his life partner Mary Vriens and family every strength.

On behalf of the ESF Board,
Harry Rotmans, secretary

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam Henk Zwartepoorte. (Dutch version)

Ons bestuur bereikte het ontstellende bericht dat onze oud-voorzitter Henk Zwartepoorte op 28 oktober jongstleden onverwacht is overleden. Hij bereikte de leeftijd van 67 jaar.

Binnen en buiten Europa was Henk bekend als reptielen- en in het bijzonder schildpaddenhouder en kweker. Zijn grote betrokkenheid bij het behoud van bedreigde en beschermde reptielensoorten bezorgde hem nog verdere bekendheid.
Henk was in 1994 de initiatiefnemer van de oprichting van de Nederlandse stichting Overkoepelend Orgaan Stamboeken (OOS), waarvan hij de voorzitter werd. In en buiten Nederland propageerde hij het werken met kweekprogramma’s voor verschillende bedreigde soorten. Dit resulteerde ook in de deelname van reptielen- en amfibieënhouders in andere Europese landen aan de Nederlandse stamboeken. Ook enige Europese dierentuinen werden stamboekdeelnemer. Met het initiëren van het Memorandum of Understanding tussen de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) en de ESF heeft hij de banden tussen beide organisaties weten aan te halen.
Als voorzitter van de Turtle Survival Alliance – Europe (TSA-Europe) heeft hij de ESF vanaf het begin betrokken bij de opvang van inbeslaggenomen schildpadden uit Europese landen en Azië.
In al die jaren stimuleerde Henk eveneens de contacten met organisaties en instellingen buiten Europa, waardoor onder andere nog meer onderlinge overdracht van internationale kennis en ervaring werd beoogd. Het behoud van de natuurlijke biotopen en de dieren en planten daarin stelde hij centraal. Geen moeite was hem daarbij teveel.

Door de uitbreidingen naar andere EU-landen werd de Stichting OOS in 2003 gewijzigd in de European Studbook Foundation (ESF). Vanaf de start in 2003 tot 1 januari 2016 was Henk voorzitter van de ESF. In die jaren heeft hij zich met volle overgave en passie ingezet voor de realisering van de vier doelstellingen van de ESF. Ook na 1 januari 2016 bleef hij actief meedenken en meewerken aan de realisering van de ESF doelstellingen.

Naast zijn voorzitterschap van de ESF was hij in die jaren ook stamboekhouder van de soorten Chelodina mccordi, Chersina angulata, Ouroborus cataphractus, Cuora mccordi, Epicrates subflavus, Indotestudo elongata, Testudo graeca graeca en Testudo kleinmanni.
Daarnaast was hij co-stamboekhouder van Astrochelys radiata, Geochelone platynota, Geoclemys hamiltoni, Manouria emys, Ouroborus cataphractus,  Siebencrockiella crassicollis, Smaug giganteus, Terrapene carolina bauri, Terrapene coahuila en Terrapene ornata luteola. Met zijn vele co-stamboekhouderschappen wilde hij de betrokken  stamboekhouders ondersteunen met adviezen, feitelijke hulp en het leggen van de nodige contacten.
Alhoewel Henk een zeer veelzijdige betrokkenheid had bij het behoud van vele diersoorten, ging in de loop der tijd zijn speciale aandacht en inzet in het bijzonder uit naar de kritisch bedreigde Egyptische landschildpad Testudo kleinmanni. Met zijn stamboek Testudo kleinmanni, maar ook zijn stamboek Testudo graeca graeca wilde hij ook een stimulerend voorbeeld geven aan andere stamboekhouders. Met plezier adviseerde hij desgevraagd elke schildpaddenhouder.
Het gebruik van DNA onderzoek bij het opstellen van kweekprogramma’s werd door hem nadrukkelijk geïntroduceerd en toegepast.

In Henk verliezen wij allen een bevlogen en deskundige dierenvriend, die de veranderende  maatschappelijke inzichten ten aanzien van de dierenhobby en het natuurbehoud onderkende. Henk was een innemende en warme persoonlijkheid in zijn contacten met mensen. Hij laat nu een zeer grote leegte achter. Zijn stimulerende gedrevenheid zullen we missen.    
Wij wensen zijn levenspartner Mary Vriens en familie heel veel sterkte en kracht toe.

Namens het ESF bestuur,
Harry Rotmans, secretaris

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail Print PDF
Last Updated on Tuesday, December 27 2016