OVERZICHT BESTUURSBESLUITEN (update 15-12-2016 (Dutch version)

18-08-2017

1. Reacties stamboekhouders en overzicht stamboeken.
    Alle stamboeken zijn besproken en verschillende acties worden ondernomen.
    Enige emailadressen worden geactualiseerd en een paar nieuwe stamboeken voor
    schildpaddensoorten worden nader onderzocht.
    Nick Cramer wordt co-stamboekhouder Platysternon spp.

2. Voortgang online registratiesysteem.
    De ESF gaat akkoord met de Sacrome offerte voor enige uitbreidingen/ aanvullingen van het
    systeem.

3. Nieuwe ESF website.
    De ESF gaat met enige opmerkingen/ aanpassingen akkoord met de verdere ontwikkeling van
    het aangeboden proefmodel.  Aan Sanne de Jong wordt een verdere tijdsplanning gevraagd.

4. Lidmaatschap species 360.
    De ESF neemt geen deel aan het systeem species 360 omdat de voor-en nadelen van het te starten
    systeem voor de ESF niet voldoende duidelijk zijn. Er zijn teveel onzekerheden ten aanzien van de
    resultaten.

5. Laatste Nieuwsbrief en ESF Facebook
    In 2017 volgt nog 1x Nieuwsbrief met daarin o.a. de mededeling dat met ingang van 2018 actuele
    ESF mededelingen en andere informatie over stamboeken enz. allemaal via ESF facebook worden
    gecommuniceerd, omdat de bereikbaarheid en snelheid daarvan groter is.
    Nick Cramer is de beheerder van de ESF facebook pagina.

6. Studbook aims voorstel van Victor Loehr 
    Het voorstel van een driedeling in stamboeken van Victor Loehr wordt overgenomen.
    Aan de (co)stamboekhouders wordt gevraagd in samenspraak met hun stamboekdeelnemers een
    keuze te maken uit de drie stamboekregistratiemodellen (van licht naar zwaar).
    Het genetisch aspect geldt in principe als basis voor alle modellen; wat er vervolgens allemaal wel
    of niet mee wordt gedaan is dan afhankelijk van het gekozen modeltype.

03-03-2017

1. Stamboekhoudersdag 2017.
    Deze vindt plaats op 15 april 2017 wederom in het MEC in Nieuwegein, NL.
    Het programma wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
    In verband met de extra kosten wordt een lunch bijdrage van € 5 p.p. gevraagd.

2. Voortgang online registratiesysteem.
    Met Sacrome en onze webmaster worden aanpassingen van het systeem besproken en uitgevoerd.
    Straks wordt het online registratiesysteem gekoppeld aan onze nieuwe website.

3. Nieuwe ESFwebsite.
    Een proefmodel wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd.

4. IBG – ESF dierenopvang.
    Van het min. EZ- RVO.nl worden regelmatig in beslaggenomen dieren in eigendom ontvangen. De
    ESF plaatst deze dieren bij stamboekdeelnemers. Bij de ontvangst van de dieren dienen deze
    deelnemers het gebruikelijke ESF contract te ondertekenen en € 25 per dier bij te dragen in de kosten voor EU
    certificaten, enz.

25-10-2016

1. ESF kerntaken.
De ESF gaat het realiseren van de belangrijkste kerntaken benadrukken.
- Cat. A stamboeken hebben de hoogste prioriteit, waarbij behalve de online stamboekregistratie ook jaarverslagen nodig zijn.
- Van  cat. B en C stamboeken worden geen jaarverslagen geëist, maar wel de online stamboekregistratie (omdat het altijd cat. A stamboeken kunnen worden).
- De stamboekhouders van deze laatste twee stamboekcategorieën fungeren alleen nog als aanpreekpunten en vraagbaken. Het staat hen uiteraard vrij zelf verdere activiteiten te ontplooien.
- Een goed werkende website blijft nodig om informatie te verstrekken en bekendheid te houden.  
- Twee nieuwsbrieven per jaar moeten voorlopig voldoende zijn om speciale informatie te verspreiden. In december 2016 wordt nog een brief rondgestuurd.

2. Website vernieuwing
Sanne de Jong gaat de ESF nieuwe mogelijkheden voorleggen. Hij krijgt de vrije hand om een nieuw ontwerp te maken.

3. ESF animals control
Didier Laurent (BE) wordt ESF animals control officer. De ESF administratie wordt geactualiseerd.
   
4. Stamboekhoudersdag 2017
Aan Nick Cramer (NL) wordt gevraagd de regie op zich te nemen.
Een centrale ligging van de locatie verdient wederom de voorkeur.
Datum en locatie worden zo spoedig mogelijk vastgelegd.

5.Coördinator stamboekhouders / stamboeken
Nick Cramer en Andrew Lewis worden coördinator.

6. EAZA software computercursus
Aan de ESF cursisten wordt gevraagd een rapportage te geven tijdens de Stamboekhoudersdag 2017
   
29-04-2016

1. Testudo kleinmanni project -ReHerp
De voor dit project op de ESF bankrekening gestorte bedragen worden overgeboekt naar de Reherp bankrekening.

2. Online registratiesysteem
De invoeringstermijn wordt verruimd ten einde stamboekhouders meer tijd te gunnen.

3. Kweekprogramma’s
Na het voltooien van de invoering van de online registratie wordt het accent gelegd op het opstellen en actualiseren van kweekprogramma’s ten behoeve van de verdere opbouw van populaties. Zo mogelijk worden modellen voor kweekprogramma’s ontworpen als  hulp voor de stamboekhouders.

4. Nederlandse procedure zgn. voordeurdieren
De procedure wordt geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. 

5. ESF folder
Het aanbod van gesponsorde nieuw folders wordt gewaardeerd en geaccepteerd.

6. Financiën
De ESF voert een stringent financieel beleid.

7. Overzicht uitbesteedbare werkzaamheden
Om vrijwilligers aan ESF activiteiten te laten meewerken wordt een overzicht opgesteld van allerlei werkzaamheden die incidenteel en permanent kunnen worden uitgevoerd.

8. Relatie ESF – TSA-Europe
De ESF blijft meewerken aan de opvang van inbeslaggenomen dieren binnen en buiten Europa.
Met Zwitserland wordt eveneens samengewerkt om populaties op te bouwen.

9. PR en sociale media
Michael Delahunt (IR) wordt Public Relation officer. Hij opent een extra facebook pagina : Testudinidae chelonia

17-02-2016

1. Stamboekhoudersdag 2016
Programma definitief vastgesteld.

2. Testudo kleinmanni project / Fabina Martis
De ESF treedt op als opdrachtgever van het Testudo kleinmanni project – Fabina Martis en 
de regie, het toezicht, enz.  ten aan zien van dit project wordt door Henk Zwartepoorte gevoerd.

01-11-2015

1. Online registratiesysteem
Sebag, Sparks en Excel registratiebestanden kunnen worden overgezet in het online systeem. De proef registraties zijn volledig geslaagd. Handleiding en toelichting worden in overleg met Sacrome vastgesteld. Het onderhoudscontract met Sacrome wordt goedgekeurd.

2. Stamboekhoudersdag 2016
Datum wordt definitief vastgesteld. Enige sprekers zijn inmiddels bekend.

3. Zgn. voordeurdierenprocedure in Nederland
Na vele operationele jaren wordt deze procedure nu samen met ROV.nl / Cites management NL geëvalueerd en waar nodig eventueel geactualiseerd.

4. Periodiek overleg met ROV.nl / Cites management NL
Op verzoek neemt Henk Zwartepoorte per 01-01-2016 namens het bestuur eveneens deel aan deze overleg bijeenkomsten en fungeert hij tevens eveneens als intermediair.

5. Toezicht (co)stamboekhouders
Op verzoek blijft Henk Zwartepoorte per 01-01-2016 namens het bestuur toezicht houden op het functioneren van (co)stamboekhouders.

5. EAZA cursus populatie management
Geïnventariseerd wordt welke ESF (co)stamboekhouders deze cursus in 2016 gaan volgen, waarna de opgave aan EAZA wordt doorgegeven.

12-07-2015

1. Evaluatie stamboeken
Om verschillende redenen zijn de volgende stamboeken gestopt: Chelodina longicollis, Ctenosaura melanosterna, Lygodactylus williamsi, Terrapene c. bauri, Terrapene coahuila, Terrapene o. luteola, Terrapene c. carolina, Terrapene c. major, Tylototriton shanjing.
Wijzigingen in stamboekhouderschappen: Chelodina mccordi, Malacochersus tornieri.

2. Bestuurwijzigingen
Per 01-01-2016 krijgt de ESF een nieuwe president: Laurens Woldring.
Met het oog op de gewenste verjonging, wordt getracht voor de functies van secretaris, penningmeester, coördinator stamboekhouders en PR mensen in de komende tijd nieuwe mensen te vinden.       

3. Ontwikkeling online registratiesysteem
De versleuteling van namen en locaties is een belangrijk uitgangspunt waar elke stamboekhouder nadrukkelijk op wordt gewezen. Voorkomen moet worden dat houders huiverig worden voor naamsbekendheid en dus afhaken.
Het systeem wordt per 01-01-2016 operationeel. De (co)stamboekhouders krijgen tijdig een handleiding en een toelichting en worden voor zover nodig begeleid bij de start.

4. Overleg met ROV.nl / Cites management / AIVD NL op 15-09-2015
Enige bespreekpunten worden behandeld.

4. Stamboekhoudersdag 2016
Datum en programma worden zo spoedig mogelijk vastgesteld.

25-01-2015

1. Verdere gedetailleerde uitwerking online registratiesysteem.

2. Uitwerking organisatie Stamboekhoudersdag 2015.

13-09-2014

1. Evaluatie stamboeken
De stamboeken, waarvoor al enige tijd vacatures voor nieuwe stamboekhouders bestaan, worden uit het overzicht verwijderd. In het vacature overzicht wordt bij de vermelde vacature een link gemaakt naar de aanwezige stamboekgegevens. De belangstellende kan zich daardoor desgewenst een vollediger beeld vormen van het stamboek.
Met de nieuwe werkverdeling wil het bestuur de samenwerking met de (co)stamboekhouders intensiveren. Communicatie tussen het bestuur en de (co)stamboekhouders moet van twee kanten komen om de ESF doelstellingen te kunnen bereiken.

2. Online registratiesysteem
Het systeem wordt verder ontwikkeld. Absoluut uitgangspunt is de garantie van de privacy en de anonimiteit van de dierenhouders en de locaties waar hun dieren zijn gehuisvest. De online registratie wordt niet openbaar zichtbaar gemaakt op de website.
De stamboekdeelnemer kan via een speciale inlogcode online mutaties doorgeven aan de (co)stamboekhouder, die deze toetst en vervolgens in de registratie gecodeerd opneemt.
De ontwikkeling brengt aanzienlijke kosten met zich mee en daarvoor wordt een financieringsplan verder vastgesteld.

3. Bestuurssamenstelling
Een wijziging in de bestuurssamenstelling wordt doorgevoerd. Ter vergroting van de slagvaardigheid wordt gekeken naar een verdere aanpassing van de organisatiestructuur en een eventuele bijstelling van de functieprofielen.

4. Landencoördinatoren
In het huidige functieprofiel van de landencoördinator is geen intermediairfunctie opgenomen tussen het bestuur en de stamboekhouders / stamboekdeelnemers in het betreffende land. Die communicatie relatie wordt wel van belang geacht.
Aan de landencoördinatoren wordt gevraagd of zij een dergelijke functie-aanvulling zien zitten en daarnaast of zij in plaats van een landenafgrenzing een taalgebied afgrenzing meer op prijs stellen. Mocht dat zo zijn, dan zal het bestuur die wijziging in afgrenzing faciliteren.

5. Stamboekhoudersdag(en) 2015
Zo mogelijk wordt in mei 2015 de volgende Stamboekhoudersdag gehouden en dan wederom in het Milieu educatief Centrum (MEC) in Nieuwegein, NL. Een exacte datum wordt gezocht.
Het bestuur overlegt met de (co)stamboekhouders over het programma voor die dag.
Meerdere Stamboekhoudersdagen kunnen in een kalenderjaar worden georganiseerd.

6. Turtle and tortoise projects in Catalonië, Spanje
De ESF verleent zo mogelijk advies en hulp aan met name een Testudo hermanni hermanni in Catalonië.

14-07-2013

1. Evaluatie stamboeken / stamboekhouders 
Tijdens de Stamboekhoudersdag op 26 januari jl. werd door de aanwezige stamboekhouders gepleit voor een stringenter beleid ten aanzien van het aantal en de soort stamboeken.
Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur o.a. op 15 februari jl. in een enquête aan alle stamboekhouders twee vragen gesteld en hen verzocht uiterlijk voor 1 juli te reageren.
Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur op 14 juli alle stamboeken geëvalueerd.

Alle stamboeken zijn zo goed mogelijk tegen elkaar afgewogen en het ESF bestuur heeft  besloten de volgende 26 stamboeken te schrappen.
Chersina angulata, Clemmys guttata, Ctenosaurus oerdirhina, Cyclemys dentata, Cyclemys tcheponensis, Epicrates subflavus, Geoemyda japonica, Kinixys belliana nogueyi, Kinosternon bauri, Kinosternon cruentatum, Kinosternon leucostomum, Kinosternon subrubrum, Mantella, Ocadia sinensis, Pelusios niger spp., Pogona henrylawsonyi, Sauromalus ater, Sternotherus minor, Terrapene carolina triungis, Terrapene ornata luteola, Testudo hermanni boettgeri, Tribolonotus novaeguinea, Tylototriton kweichowensis, Tylototriton shanjing, Tylototriton taliangensis, Tylototriton verrucosus.

De redenen voor dat schrappen variëren : onvoldoende activiteiten, geen respons, inmiddels zeer algemeen gehouden en/of gekweekt in Europa veelal buiten het stamboek, categorie van de diersoort, te weinig stamboekdeelname, al eerder inactief gesteld, enz.

In enige geschrapte stamboeken zijn in beslag genomen dieren (zgn. IBG dieren) of zgn. “voordeurdieren”  (bij ESF bestuur “gedropte” dieren) opgenomen. Deze dieren zijn en blijven hun leven lang eigendom van de ESF. Voor deze ESF dieren worden in het vervolg speciale registraties bijgehouden : Chrysemys picta belli, Cyclemys dentata, Ocadia sinensis, Pelusios niger spp, Testudo h. boettgeri.
De voormalige stamboekhouders worden gevraagd alle aanwezige gegevens van deze dieren aan het bestuur door te geven.

Mocht er voor de geschrapte stamboeksoorten toch belangstelling blijven zijn, dan is desgewenst de mogelijkheid om hiervoor een studiegroep met een of meer contactpersonen in te stellen. Hierdoor hoeven kennisoverdracht en hulp van ervaren en/of deskundige houders en/of kwekers niet verloren te gaan. Zo zijn er op dit moment al 2 studiegroepen gepubliceerd, namelijk Kinosternon spp. en Rhinoclemmys spp. Zij zijn te vinden op de ESF website onder Studbooks / Study groups.

Daarnaast heeft het bestuur besloten de stamboekhouders van 7 stamboeken te verzoeken het management op korte termijn te optimaliseren dan wel weer ter hand te nemen.
Vervolgens wordt met 11 stamboekhouders gesproken over wijzigingen in het
(co-)stamboekhouderschap.

De situatie in situ en ex situ en de zeer kleine stamboeken van enige bedreigde / beschermde soorten dient te worden verduidelijkt. Daarvoor wordt op de website een aparte verklaring op de overzichtspagina’s van de volgende categorie A stamboeken gepubliceerd :
Cuora mccordi, Cuora aurocapitata, Cuora pani, Cuora trifasciata, Cuora zhoui.

2. Categorie wijziging
Gezien de in situ en ex situ situatie van Lygodactylus williamsi wordt het stamboek van deze soort verhoogd naar ESF categorie A.

3. Tijdelijke registratie
Enige (co-)stamboekhouders hebben nog onoverkomelijke problemen met het gebruik van Sparks en/ of Sebag registratieprogramma. Deze (co-)stamboekhouders wordt met klem aangeraden hulp te vragen aan collega (co-)stamboekhouders die wel succesvol met deze programma’s werken.
Mocht het toch niet gelijk goed werken in de gebruikte Windows versie, dan kan als tijdelijke oplossing een registratie in Excel worden gebruikt om het verlies van gegevens te voorkomen voordat een online registratiesysteem operationeel is.

4. Managementplan voor elk stamboek
Het bestuur wil een volgende stap gaan zetten door de (co-)stamboekhouders te vragen een managementplan voor hun stamboek te maken. In de aanloop daartoe wordt eerst advies en hulp van een ervaren stamboekhouder gevraagd.

5. Ontwikkeling online registratiesysteem
De ontwikkeling vindt plaats van een online registratiesysteem, dat gekoppeld wordt aan het zogeheten ZIMS registratieprogramma dat door de EAZA wordt gebruikt.

6. ESF publicaties
Aan NBSV, Lacerta, DGHT, DN, enz. worden wervende artikelen voor publicatie toegestuurd. Daarin zijn verwerkt de nieuwe lijst van alle (co-)stamboekhouders en de vacatures die de ESF graag wil invullen met medewerking van die organisaties.
In het artikel voor de NBSV wordt tevens aangegeven waaraan de jaarlijkse financiële bijdrage wordt besteed; de bedoeling is in ieder geval voor DNA onderzoeken voor Corucia  zebrata en Heosemys spinosa.

7. Opvulling / aanvulling ESF bestuur
Het bestuur wil graag haar belofte te streven naar professionalisering waar maken.
Maar daarvoor zijn meer actieve personen voor het bestuur nodig.
Al enige tijd zijn functies voor het bestuur vacant.
Twee nieuwe personen hebben zich inmiddels al bereid verklaard om bestuursactiviteiten voor de ESF te ontplooien, hetgeen het bestuur zeer waardeert. In de vergadering van 14 juli jl. is besloten nog 2 personen te vragen of zij aan de bestuursactiviteiten willen deelnemen. De spreiding van bestuursactiviteiten over meer personen, maakt het werk van elk bestuurslid eenvoudiger en minder tijdrovend. En meerderen weten meer dan enkelen. Sturing en bijstand geven aan de (co-)stamboekhouders is essentieel, meer publiciteit en informatieverstrekking ook.
Daarnaast is juist in deze tijd van kritiek op het houden van bepaalde hobbydieren en het invoeren van zgn. positieflijsten alertheid, standpunt bepaling en participatie in de landelijke en Europese discussie nodig. Al met al is er genoeg te doen.
Het bestuur vraagt daarom aan een ieder, die de ESF doelstellingen onderschrijft en zich daarvoor wil inzetten, om zich bij haar te melden. Met hen wil het bestuur graag de mogelijkheden bespreken.

07-10-2012

1. Uit de enquête onder de (co)stamboekhouders blijken twee belangrijke verbeterpunten: 
1e de communicatie in de verschillende interactielijnen en 2e de stamboekregistratie.

2. Ten behoeve van een gebruiksvriendelijke centrale online stamboekregistratiesysteem  wordt zo spoedig mogelijk een programma van eisen opgesteld, waarna een offerte wordt opgevraagd.

3. Een Stamboekhoudersdag wordt georganiseerd om de uitkomsten van de enquête en de daarop gebaseerde voorstellen en actiepunten met de (co)stamboekhouders te bespreken.

4. Ten behoeve van de huidige en de nieuwe (co)stamboekhouders en de boardleden dienen duidelijke taakomschrijvingen te worden opgesteld en vastgesteld. Daarbij gaat het om rol, taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden.

5. Voor nieuwe (co)stamboekhouders dient een heldere introductie handleiding te worden geschreven, waarin ook richtlijnen, voorbeelden, enz. zijn opgenomen.
Ook handleidingen voor de huidige (co)stamboekhouders dienen te worden geschreven ter ondersteuning vanuit de board.

6. Plaatsing van IBG dieren geschiedt - zoals gebruikelijk- door de board in samenspraak met de betreffende (co)stamboekhouders. Ook geïnteresseerden van buiten een stamboek kunnen als gegadigden voor plaatsing in aanmerking komen. Daarvoor dient een protocol te worden opgesteld.
- Er wordt een Coördinator IBG dieren aangesteld die aan de board rapporteert en de registratie bijhoudt. Deze functionaris is geen lid van de board, maar daar wel verantwoording aan schuldig.

7. Cat. C stamboeken kunnen worden omgezet in interessegroepen. Maar Cat. C stamboeken, die volgens de (co)stamboekhouders en stamboekdeelnemers goed functioneren, kunnen als zodanig blijven bestaan.
Niet levensvatbare cat. C stamboeken worden opgeheven, na voorafgaand overleg met de (co)stamboekhouders en de stamboekdeelnemers.

8. Op voorstel van de betreffende stamboekhouders worden de stamboeken geschrapt : Oplurus c. cuvieri, Pelusios castaneus, Pelusios carinatus,  Rhinoclemmys p. incisa, Rhinoclemmys p. manni .
Op hun verzoek worden Peter van Putten (Pelusios), Oscar Martinez (Terrapene o.ornata), Jordi Sabaté (Clemmys guttata) en Merijn Kerlen (Cuora amboíínensis) met dank ontheven van hun (co)stamboekhouderschap.

9. Er zijn nu de volgende vacatures:
(co)Stamboekhouders :  Cuora (Pyxidea) mouhotti, Geoemyda spengleri, Terrapene ornata ornata .
Boardleden : PR officers en Legal advisor international (Europese wetgeving)

07-07-2012

 1. De mening van alle (co)stamboekhouders wordt gepeild over een nieuw elan en een nieuwe structuur van de ESF.
- Begin september 2012 wordt aan alle (co)stamboekhouders een brief gestuurd, waarin de vraag wordt gesteld of zij het voortbestaan van de ESF ondersteunen en zo ja wat dat dan volgens hen dient te betekenen. Daarbij wordt dan voorts gevraagd of zij wel of niet door willen gaan met hun eigen stamboekwerk. 
De (co)stamboekhouders krijgen 4 weken de tijd om te reageren.
- Na die 4 weken termijn (begin oktober) bespreekt de board de reacties van de (co)stamboekhouders. Aan de hand daarvan wordt door de board bepaald hoe de ESF een nieuwe start kan maken.
- Daarna wordt een Stamboekhoudersdag georganiseerd, waarin de wensen van de (co)stamboekhouders en van de board en een concrete aanpak worden besproken.

2. Facebook ESF is geactiveerd. Naar meer PR medewerkers wordt gezocht.

3. Het Memorandum of Understanding (MOU) is door beide partijen volledig ondertekend. Het betekent een duidelijke stap vooruit in de samenwerking. Op de website zal het MOU worden gepubliceerd en op Facebook ESF zal hiervan melding worden gemaakt.

29-01-2011

1. De roll-up banners en de nieuwe folders worden gebaseerd op de lay-out en de kleuren van de nieuwe website.

2. Het bestuur zoekt mensen die aan public-relation-activiteiten willen deelnemen.

3. De ESF coördinatoren in België«, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Griekenland worden in het vervolg beter geïnformeerd over bestuurszaken.

4. De mogelijkheden van sponsoring worden onderzocht. Sponsoring wordt niet geaccepteerd van mensen / bedrijven, die zich beroepsmatig bezig houden met de commerciële handel in wildvangdieren.

5. Ter verbetering van de financiële afwikkeling van de ESF opvangdieren uit in beslagnamen, wordt een systeem van transportbuffers ingevoerd: vooraf dient een (standaard) bijdrage per soort per dier te worden betaald, waarna achteraf verrekening plaatsvindt .

6. Een brief aan de stamboekhouders, die achterstallig zjn in het aanleveren van verslagen en/of niet reageren op e-mails wordt verzonden.

7. Het voorstel voor het starten Dendrobates / Ranitomeya stamboeken wordt goedgekeurd. De Genetische commissie overlegt met de initiatiefnemer over het opzetten daarvan.

25-09-2010

1. Op de nieuwe website worden alleen de meest recente stamboek jaarverslagen gepubliceerd. Daarnaast komt er een doorlink naar de oude site, zodat belangstellenden de mogelijkheid hebben om oudere jaarverslagen ook in te zien. Recent nieuws wordt direct zichtbaar op de nieuwe site, ouder nieuws wordt in een nieuwsarchief geplaatst.

2. De stamboeken G. carbonaria (cat.C), G. denticulata (cat.B), T.o. luteola (cat.A) en U. thomasi (cat.B) worden gestopt. Als binnen de stamboeken T.c. carolina (cat.B), T.c. major (cat.B) en T.o. ornata (cat.B) worden eveneens gestopt als er geen activiteiten meer plaatsvinden.

3. Het programma voor de Stamboekhoudersdag 2010 wordt goedgekeurd.

4. Het geopperde idee om 1x per jaar een ESF tijdschrift uit te geven, wordt niet uitgewerkt. Wel wordt per organisatie in de EU (NBSV, DGHT, DN, Lacerta, ISV, enz.) een of meer aangepaste ESF artikelen toegespitst op die betreffende organisatie aangeboden voor publicatie in die tijdschriften.

5. Voor PR activiteiten worden 3 roll-up banners aangeschaft.

08-05-2010

1. Enige stamboekhouders worden aangespoord hun jaarverslag 2009 alsnog met spoed in te leveren.

2. Op een of andere manier moeten informele huiskamerbijeenkomsten, studiegroepbijeenkomsten, e.d. worden gepromoot bij (co)stamboekhouders.

3. De Stamboekhoudersdag 2010 al in november in Blijdorp Zoo, NL worden gehouden. De exacte datum wordt nog bepaald. Voor de lokatie voor de Stamboekhoudersdag 2011 wordt gedacht aan Antwerpen, BE.

4. Het idee 1x per jaar een tijdschrift uit te geven, wordt nader uitgewerkt. Advertenties zullen nodig zijn voor de financiering.

5. De ESF blijft inbeslaggenomen schildpadden uit Hong Kong opvangen om die dieren nog een leven te gunnen. Plaatsing van soorten geschiedt zoals gebruikelijk in overleg met de betrokken (co)stamboekhouders. Ook plaatsing in EU landen waar nog geen toezichthoudende coördinatoren aanwezig zijn, is onder de gebruikelijke ESF voorwaarden acceptabel om deze dieren te redden.

De bijdrage per dier wordt in principe bepaald door de hoogte van de totale kosten van de import, het aantal geïmporteerde dieren, de "handelswaarde", en de mate van bedreiging / bescherming / wettelijke status / in situ en ex situ situaties.

6. Ir. Didier Laurent, BE is benoemd tot lid van de Committee Genetics.

30-01-2010

1. Betreffende stamboeken waarvan al twee jaar lang geen informatie is gegeven:
- Categorie B en C stamboeken zullen van de website verdwijnen, als na een oproep voor een nieuwe stamboekhouder zich niemand aanmeldt. De huidige stamboekhouder krijgt hiervan vooraf bericht.
- Categorie A stamboeken blijven in principe op de site staan en qua management de hoogste prioriteit houden.
- Op de site wordt een oproep voor een nieuwe stamboekhouder geplaatst (onder Vacancy).
De termijn van reageren is in principe twee maanden.

2. De inleverdatum voor de jaarverslagen blijft 1 april. Vooraf worden stamboekhouders hieraan enige malen herinnerd.

3. De stamboek grootte blijft in principe maximaal 200 / 250 dieren. Stamboeken van zeer bedreigde soorten (Categorie A) kunnen in bijzondere gevallen minder dan 10 dieren inhouden.

4. Stamboeken kunnen meerdere co- stamboekhouders hebben.

5. Een standaard ESF promotie presentatie wordt opgezet die ook door stamboekhouders kan worden gebruikt.

6. Op de huidige site komt naast het besloten bestuursforum een besloten forum voor stamboekhouders en stamboekdeelnemers. Enige rubrieken worden aangepast.

7. Voorwaarden voor verzoeken om een genetisch onderzoek worden op de site gepubliceerd.

8. Een nieuwe website wordt ontwikkeld.

9. Het aantal boardleden wordt gelimiteerd.

14-06-2009

1. Bij het opstellen van Houdbaarheidsrichtlijnen voor het houden van soorten wordt een koppeling gemaakt naar de lengte van de betreffende diersoort en de normale activiteiten van de soort om een behoorlijk leefmilieu te waarborgen. De Houdbaarheidsrichtlijnen worden alleen opgesteld voor ESF diersoorten.

2. Het doel van DNA- onderzoek is het voorkomen van hybridisatie tussen de verschillende vormen van een soort. Het doel van de ESF is om zo dicht mogelijk bij de natuurlijke vormen te blijven. (Op uiterlijk selecteren kan tot veel fouten leiden; op herkomst selecteren blijkt juister te zijn).

Het Protocol DNA- onderzoeken wordt toegezonden aan alle stamboekhouders en vervolgens gepubliceerd op de website. Aan alle stamboekhouders wordt gevraagd eventuele aanvragen voor DNA- onderzoeken gemotiveerd bij de board in te dienen. Op voorhand wordt ook meegedeeld dat het financiële budget vooralsnog beperkt is. Uitgangspunt is dat DNA- onderzoek zinvol is als er redelijkerwijs is te verwachten dat er wat uitkomt. De ESF gaat in eerste instantie van de ex-situ situatie uit.

3. De realisatie van een Centrale stamboekregistratie op de website wordt nu gestart. De stamboekhouders worden geïnformeerd en gevraagd in de tussentijd een back-up van de registraties naar de board te sturen.

4. Met waardering voor het initiatief wordt meegewerkt aan een verdere samenwerking met reptielenvereniging Lacerta. Het informatieve artikel van Lacerta wordt toegezonden aan alle stamboekhouders / stamboekdeelnemers.

5. De taken van de coördinatoren in de EU landen concentreren zich op: a. De begeleiding van stamboekhouders in hun landen, b. De promotie van de ESF bij verenigingen en particulieren. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de board.

6. De Jaarrekening 2008 is vastgesteld.

7. Ten behoeve van het beschermingproject Testudo kleinmanni wordt onder voorwaarden EUR 1200 uit de speciale post Testudo kleinmanni ter beschikking gesteld voor het T-shirt project voor scholieren in Egypte. Terugkoppeling van de resultaten al plaatsvinden.

28-02-2009

1. Bij het opstellen van "Houdbaarheidsrichtlijnen voor het houden van soorten" wordt een koppeling gemaakt naar de lengte van de betreffende diersoort en de normale activiteiten van de soort om een behoorlijk leefniveau te waarborgen.

2. Na vaststelling wordt het Protocol DNA- onderzoeken toegestuurd aan alle stamboekhouders en tevens gepubliceerd op deze website. Daarna kunnen stamboekhouders aanvragen voor een DNA- onderzoek gemotiveerd bij de board indienen. Aan de hand van de vastgestelde criteria worden die aanvragen vervolgens beoordeeld.

Aanvragen voor DNA- onderzoeken, die niet door de board kunnen worden gehonoreerd, kunnen natuurlijk wel als prive- activiteit worden uitgevoerd. De Advisory committee genetics is desgewenst graag bereid deze prive DNA- onderzoeken te begeleiden.

3. Rob Verhoeks neemt als General coordinator studbook keepers de werkzaamheden van Laurens Woldring over. De board zoekt naar een hulp bij deze werkzaamheden in de functie van General board member.

4. De Stamboekhoudersdag 2009 wordt op een nader te bepalen datum in september 2009 in Blijdorp Zoo Rotterdam gehouden.

5. Aanvragen voor nieuwe stamboeken moeten zijn gemotiveerd. Als hulpmiddel wordt daarvoor een format opgesteld en op deze site gepubliceerd.

6. De aanvraag voor een stamboek Geoemyda japonica is gehonoreerd.

7. Een Protocol voor Secties van ESF- dieren wordt na vaststelling gepubliceerd op deze site.

8. Gezocht wordt naar gegadigden voor de functie van stamboekhouder Chinemys reevesii. Gemotiveerd aanmeldingen kunnen bij de secretaris worden ingediend.

9. Van verschillende projecten zullen informatieve publicaties op de site worden geplaatst.

10. Volgende Boardvergadering op 14 juni 2009.

30-03-2008

1. Alexander Bakker is verwelkomt als tweede PR officer in de board.

2. Ten behoeve van het onderzoek naar de mogelijkheden van een centrale stamboekregistratie wordt ook extern advies en hulp gezocht.

3. Met drie verschillende diergeneeskundige laboratoria in Nederland en een laboratorium in België worden afspraken gemaakt over het verrichten van secties op dode ESF dieren.

4. Ten behoeve van stamboekdeelnemers wordt een Protocol voor de conservering en de aanbieding van sectiedieren opgesteld.

5. Een Protocol voor DNA- onderzoeken van speciaal aangewezen diersoorten wordt opgesteld. Daarin worden eveneens de consequenties van die onderzoeken verwerkt.

6. Voor zowel de bekostiging van secties op ESF- dieren als de bekostiging van specifieke DNA- onderzoeken worden speciale begrotingsposten in de boekhouding opgenomen.

7. Onderzocht wordt of er nog gegadigden zijn voor nog een software- instructiedag.

8. De Stamboekhoudersdag 2008 zal worden gehouden op 20 juni 2008 in de dierentuin Amersfoort. Onder meer de drie Studiegroepen zullen daarbij een rapportage verzorgen.

9. De Jaarrekening 2007 is vastgesteld.

10. De fiscale ANBI status voor Nederland is aangevraagd.

11. In verband met diverse belangrijke activiteiten wordt een actieve fondsenwerving gestart.

12. Het concept- Beleidsplan 2008 - 2011 is besproken. Enkele aanvullingen zullen nog worden verwerkt.

19-08-2007

1. Met algemene instemming is Rob Verhoeks geïnstalleerd als General board member. Hij zal zich met name ook gaan bezig houden met de uitbreiding van de contacten met de (co)stamboekhouders.

2. De mogelijkheden van realisering van een centrale stamboekregistratie zullen worden onderzocht. Uitgangspunten zijn daarbij:

- De centrale stamboekregistratie wordt gepubliceerd op de ESF website, zodat iedereen die desgewenst kan raadplegen.

- Alleen de (co)stamboekhouders, enige boardleden en de webmaster zullen de mogelijkheid krijgen om in deze registraties te werken en wel via een unieke toegangscode en uitsluitend via de eigen pc.

- De (co)stamboekhouder zal te allen tijde de eerst verantwoordelijke blijven voor het functioneren van de stamboekregistratie.

- Alle stamboekdeelnemers krijgen een uniek nummer, dat geldt voor elk stamboek waarin zij deelnemen.

3. De mogelijkheden tot realisering van een soort kweekstation in Nederland in de toekomst zal worden onderzocht.

4. De herziene categorie-indeling van de ESF stamboeken is vastgesteld. De indeling is beperkt tot drie categorieën gebaseerd op de in situ - en de exitu situatie van de betreffende diersoort. Als een voorgesteld nieuw stamboek niet onder een van de drie categorieën is te vangen, dan is zo`n nieuw stamboek niet wenselijk. De herziene categorie- indeling wordt gepubliceerd op de website.

5. Bij het rondzenden van de vastgestelde herziene ESF- categorie- indeling wordt aan de (co)stamboekhouders gevraagd - zoveel mogelijk in samenspraak met hun stamboekdeelnemers - hun stamboeken te evalueren op de zinvolheid van hun bestaan, de toekomstvisie en de juiste categoriebepaling.

- Bij stamboeken waar in de afgelopen twee jaar geen rapportages e.d. aan de board toegezonden, wordt met de betreffende stamboekhouders overleg gepleegd over de mogelijkheid van overdracht aan een eventuele vervangende stamboekhouder.

6. Ten einde misverstanden te voorkomen, wordt op de website gepubliceerd met welke andere organisaties de ESF contacten onderhoudt.

7. De Officer Public Relations is ook member van de board.

8. De ESF- folder wordt binnenkort in vele talen gedrukt in een grote oplage.

9. De functie van technical adviser wordt ingesteld en ingevuld door Fred Jan Kraan. De technical adviser zal het onderzoek naar een centrale stamboekregistratie gaan leiden. Aanspreekbaar voor webzaken wordt Ruben Lybaert.

10. Met het onderbrengen van de Ctenosaura bakeri van het Utila bakeri station in Honduras in het ESF- stamboek wordt akkoord gegaan. De doelstelling van het station sluit goed aan bij de ESF- doelstellingen.

11. Het stamboek Platysternon wordt overgedragen aan Mark Klerks (stamboekhouder) en Harry Rotmans (co-stamboekhouder).

12. In Nederland heeft de ESF met het NL Ministerie LNV- DR- sectie Inbeslag Genomen Dieren en Iguana Zoo te Vlissingen een nieuw protocol getekend voor de overdracht van inbeslaggenomen dieren in eigendom aan de ESF. Het NL Ministerie LNV-DR- IBG is steeds opdrachtgever voor de DNA- onderzoeken en betaalt ook de kosten daarvan. Daarnaast vraagt de dienst DR- IBG de CITES certificaten / bezitsontheffingen aan en betaalt zij de leges daarvan.

21-01-2007

1. Op het aanmeldingsformulier dient ook de geboortedatum te worden vermeld. Is die onbekend, dan geldt de constructie dat die datum ingeschat moet worden en dan 00 januari van het geschatte jaar moet worden vermeld.

2. De studiegroep Zuid-Oost Azië wordt geleid door Martin van Wees.

3. DNA- onderzoeken worden in het vervolg door Universiteit Gent, België verricht.

4. DNA-onderzoek van de tweede Hong Kong groep Geochelone elegans wordt uitgevoerd.

5. Ten aanzien van kweekprogramma's : Dieren, die op een andere locatie zijn uitgebroed dan waar de eieren zijn gelegd, moeten in de stamboekregistratie eerst worden opgenomen op de locatie van de ouderdieren en vervolgens een dag later via transfer worden geregistreerd op het adres waar de eieren zijn uitgebroed en de nakweek verblijft.

6. Dierentuinen bij stamboeken betrekken wordt verder gestimuleerd.

7. Omdat absoluut nooit handel wordt gedreven met dieren in eigendom van de ESF, hebben deze dieren geen economische en fiscale waarde. Aan de financiële adviseur wordt desondanks gevraagd of de eigen waarde van deze dieren eventueel wel als eigen ESF- vermogen moet worden opgenomen in de boekhouding.

8. De studiegroep Cuora wordt geleid door Henk Zwartepoorte.

9. Met NL- Ministerie LNV, DR - Cites- management wordt verder overleg gepleegd betreffende de rol van de ESF bij gevonden schildpadden.

10. Met NL- Ministerie LNV, DR- IBG wordt het bestaande contract IBG -ESF geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

22-03-2006

1. Bij plaatsing van IBG / TSA / ESF- dieren zullen we veel strikter letten op de ondertekening en archivering van de nieuwe contracten.

Het welzijn van de dieren dient beter te worden bewaakt waardoor geschillen met verzorgers, schenkende instellingen en toezichthoudende instanties kunnen worden voorkomen.

2. De stamboekdeelnemers waar ESF- dieren zijn geplaatst, worden nogmaals herinnerd aan hun verplichtingen om overlijden enz. terstond door te geven aan de board en hun stamboekhouder. De betreffende stamboekhouders worden nogmaals herinnerd aan het feit dat zij overleg dienen te plegen met de board.

3. De nieuwe contracten worden op punten aangescherpt (o.a. Na de dood in de koelkast en niet in de vriezer)

4. Voorlopig wordt de omvang van de board niet gewijzigd. Adviseurs zijn geen lid van de board, maar worden wel van harte uitgenodigd bij de boardvergaderingen (= de reguliere samenkomst mogelijkheid voor een stichting).

5. Voor de ESF- soorten worden houdbaarheidsaanbevelingen opgesteld. Het NL- Ministerie LNV, DR. Cites- management krijgt -op haar verzoek hiervan kopieën.

6. De registratie van amfibieën kan het beste per groep geschieden (groepsmanagement).

7. Het starten van kweekprogramma's krijgt nu prioriteit. Begonnen wordt met enige proefprogramma's.

8. De ESF steunt financieel en feitelijk het project Pancake-turtles (Malacochersus tornieri) in Afrika.

9. Met reptielen- en amfibieën organisaties wordt gestreefd naar een vorm van samenwerking.

18-09-2005

1. De ESF- website wordt het belangrijkste informatiemiddel voor alle betrokkenen bij de ESF en belangstellenden. In plaats van de jaarlijkse Nieuwsbrieven worden stamboekhouders indien nodig in korte berichten over bijzondere zaken geïnformeerd.

2. Op de website wordt een standaard model voor de jaarlijkse stamboekverslagen gepubliceerd.

3. In de jaarlijkse stamboekverslagen wordt ook een onderdeel Genetisch overzicht opgenomen.

4. Er wordt gestreefd naar publicatie van kweekprogramma's voor alle stamboeken.

5. Personen van buiten de EU- landen kunnen deelnemen aan de ESF- activiteiten door zich als deelnemer in te schrijven in een of meer stamboeken.

27-04-2005

1. Jaarverslagen dienen in ieder geval in de Engelse taal te worden gepubliceerd op de website. Andere talen zijn daarnaast mogelijk.

24-03-2005

1. Stamboekhouders en stamboekdeelnemers kunnen artikelen, verslagen, grafieken, enz. betreffende de species aanleveren voor plaatsing op de stamboekparagraaf van de ESF- website.

17-11-2004

1. Met inactieve stamboekhouders worden overleg gepleegd over hun problemen met hun stamboek. In overleg met het bestuur wordt naar een oplossing gezocht.

2. De categorie-indeling van de stamboeken wordt zo nodig geactualiseerd.

01-09-2004

1. De indeling in drie typen ESF- stamboeken wordt gehandhaafd.

Type A = Zeer kleine gevangenschapspopulaties en/of bedreiging in het wild; vulnerable; critical. Garanties voor het voortbestaan van het stamboek en stringente eisen aan de registratie zijn vereist.

Type B = kleine gevangenschapspopulatie of lower risk in het wild

Type C = overige, waaronder aspiranten worden opgenomen.

2. Ten behoeve van het herkenbaar maken van dieren is de ESF geen voorstander van het inplanten van micro-chiptransponders, omdat deze methode aantoonbaar fysieke nadelen geeft. De ESF ziet in het gebruik van fotodocumentatie een verantwoord alternatief.

3. Minimale eisen voor huisvesting en voeding van species worden ontwikkeld en in richtlijnen vastgelegd. Publicatie daarvan zal plaatsvinden op de website in de stamboekparagrafen.

30-06-2004

1. Er worden ESF- steunpunten in de EU-landen opgebouwd. Het doel daarvan is het fungeren als verlengde arm van de General Coordinator Studbooks in Nederland. Alle ESF- contacten in het betreffende EU- land met overheden, organisaties, verenigingen en sponsoren verlopen in principe via deze steunpunten.

2. De ESF is nadrukkelijk geen algemene opvangorganisatie voor overtollige dieren. Wel wordt medewerking verleend aan het plaatsen van dieren afkomstig van de Turtle Survival Alliance Europe (TSA) en van landelijke opsporings- en inspectiediensten, indien en voor zover daar ruimte en medewerking door het ESF- bestuur is vastgesteld.

3. Er wordt een klachtenmeldpunt ingesteld (e-mailadres secretaris).

---------------------------------------------------------------------

E-mail Print PDF
Last Updated on Monday, September 11 2017