Frequently Asked Questions (NL)


 • Wat is de ESF en wat zijn haar doelstellingen?
 • De European Studbook Foundation (afgekort: de ESF) is een non-profit organisatie, geregistreerd in het Stichtingenregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr. 41136106. De doelstellingen zijn de volgende:
  1. Conservatie van reptielen en amfibieen in gevangenschap, met de nadruk op bedreigde soorten, door het opbouwen en in stand houden van genetisch verantwoorde populaties in gevangenschap voor de toekomst.
  2. Beheer van Europese stamboeken en kweekprogramma`s
  3. Management van genetisch zuivere kweekprogramma`s
  4. Samenwerken met herintroductieprogramma`s
  5. Verzamelen, samenstellen en verspreiden van kennis over huisvesting, voeding en kweek(programma`s) van reptielen en amfibieen.
 • Wat is een stamboek?
 • Een stamboek is letterlijk een register waarin de afstamming en kenmerken van de ingeschreven dieren van een bepaald ras of soort zijn neergelegd. In een stamboek kunnen veel zaken worden geregeld : het beheer van een diersoort in gevangenschap in Europa, het tegengaan van inteelt door samenwerking in kweekgrogramm's en de publicatie van informatie. Dat betekent dat de stamboekhouder alle gegevens van de ingeschreven dieren verzamelt, analyseert en coördineert om op langere termijn een genetisch en fysiek gezonde populatie in stand te kunnen houden.
  Het ruilen van dieren en hun nakweek kan onder stamboekdeelnemers plaatsvinden, waarbij de bemiddeling door de stamboekhouder, die hierbij een adviserende functie heeft, mogelijk is. De stamboekhouder kan bij vragen, die het houden en kweken betreffen, altijd worden aangesproken. Eenmaal per jaar maakt de stamboekhouder een jaarverslag, dat alle belangrijke gegevens van het afgelopen kalenderjaar bevat, zoals bijvoorbeeld de grootte van de totale populatie, kweekresultaten, enz.

 • Waarom zijn stamboeken belangrijk?
 • Vooral voor (in gevangenschap en/of in het wild) bedreigde soorten is het van belang om de genenpool van de populatie zo breed mogelijk te houden. Hoe kleiner de populatie, hoe groter de kans op risico's die verbonden zijn aan inteelt. Met elk dier dat sterft in een kleine populatie (bijvoorbeeld de Europese gevangenschapspopulatie), verdwijnt een deel van de genetische variatie die nodig is voor een genetisch gezonde populatie. Ditzelfde geldt voor een dier dat zich niet voortplanten: deze is genetisch 'dood' voor het voortbestaan van de populatie, tenzij alsnog met het dier wordt gekweekt.
  De verzameling en overdracht van kennis houdt in, dat getracht wordt zoveel mogelijk informatie over het houden van en kweken met de stamboeksoort bijeen te brengen en eventueel te publiceren. Op deze manier kan

 • Wat wordt van mij verwacht als ik stamboekdeelnemer ben?
 • Eenmaal per jaar levert de stamboekhouder bij de ESF board een jaarverslag in, waarin de mutaties en successen in het afgelopen jaar worden gemeld. Voor dit verslag zal de stamboekhouder contact opnemen met zijn stamboekdeelnemers, maar het wordt zeer gewaardeerd wanneer de deelnemers aan een stamboek ook tussentijds de wijzigingen in hun dierbestand doorgeven. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, met name van de 'moeilijker te houden en kweken soorten', wordt het zeer gewaardeerd wanneer een stamboekdeelnemer zoveel mogelijk huisvestings- en kweekgegevens bijhoudt, die vervolgens kunnen bijdragen aan de algemene kennis over de soort.


 • Wat moet ik doen als ik me aan wil melden? Kost het geld om mee te doen?
 • Deelname aan een stamboek brengt geen kosten met zich mee. Het aanmelden van dieren kan door de stamboekhouder direct te benaderen (Zie onder Studbook overview), of door gebruik te maken van de online inschrijfformulieren. Deze laatste vindt u door op het scherm van het desbetreffende stamboek (Zie onder Forms) door te klikken.


 • Worden mijn dieren eigendom van de ESF als ik me aanmeld als stamboekdeelnemer? Heeft de ESF zeggenschap over mijn dieren en wat ik er mee doe?
 • Nee! Dieren die aangemeld worden bij een stamboek, blijven te allen tijde eigendom van de houder. Een uitzondering hierop vormen dieren die aan ESF zijn overgedragen door particulieren of overheidsinstanties: deze dieren worden binnen het stamboek bij particuliere houders in bruikleen / kweekleen geplaatst, maar blijven eigendom van de ESF.


 • Kan ik mijn dieren ook weer uit het stamboek laten schrijven?
 • De houder kan met zijn dieren doen wat hij/zij wil, maar uiteraard wordt het ten zeerste gewaardeerd als de dieren binnen het stamboek ingeschreven blijven: zouden telkens weer dieren uit het stamboek verdwijnen, dan kan het doel van het stamboek uiteraard niet worden bereikt. Ditzelfde geldt voor de nakomelingen van de stamboekdieren.


 • Hoe weet ik of mijn dieren geschikt zijn voor deelname aan een stamboek?
 • In principe zijn alle dieren van een soort en/of ondersoort waarvoor een stamboek bestaat geschikt voor deelname: alle nieuwe genen zijn immers gewenst! Een uitzondering geldt in het geval van een beperkt aantal soorten, waarbij slechts individuen van bekende herkomst in het stamboek opgenomen worden (bv. Testudo hermanni boettgeri). Ook voor kruisingen tussen verschillende ondersoorten, of voor dieren waarvan de genen oververtegenwoordigd zijn (als nakweek van extreem succesvolle paren) kunnen uitzonderingen bestaan, maar hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de stamboekhouder.


 • Kan ik 1 dier ook aanmelden bij een stamboek?
 • Ja, ook een enkel dier is potentieel zeer waardevol voor de populatie. Een voorwaarde is wel dat de houder openstaat voor de mogelijkheid om met dit dier te kweken, op eigen locatie of elders in kweekleen: u moet zich realiseren dat een enkel dier waarmee nooit gekweekt zal worden voor de populatie als verloren moet worden beschouwd.


 • Hoe kom ik in contact met andere reptielen- en amfibieënhouders?
 • De stamboekhouder kan u in contact brengen met (andere) houders van de stamboeksoort. Als deelnemer van een stamboek heeft u zelf de keuze of u binnen of buiten het stamboek, of helemaal niet, in contact gebracht zou willen worden met ge

 • Wat zijn mijn verplichtingen wanneer ik dieren van de ESF in kweekleen heb?
 • Van de stamboekdeelnemer wordt verwacht dat hij ten aanzien van dieren die hij in kweekleen van de ESF heeft gekregen:
  • deze dieren zo optimaal mogelijk verzorgt qua huisvesting, voeding en medische behoeften,
  • over deze dieren desgevraagd en uit eigen beweging de stamboekhouder tijdig alle informatie verstrekt,
  • met deze dieren actief meewerkt aan het kweekprogramma voor de betreffende (onder)soort,
  • meedenkt en meewerkt aan de verdere ontwikkeling van de populatie en het stamboek,
  • zich houdt aan de bepalingen van het ESF contract, dat hij bij de overdracht heeft ondertekend.
 • Wat moet ik doen om stamboekhouder te kunnen worden?
 • Hiervoor verwijzen wij u graag naar de richtlijnen voor een nieuw stamboek, die u op de ESF website kunt vinden onder 'Guidelines'.
  Hierbij wordt nog opgemerkt dat de ESF board ernaar streeft om voor elk stamboek naast een stamboekhouder een co- stamboekhouder te benoemen. Het voordeel daarvan is een betere waarborging van de continu

 • Ik heb contact opgenomen met de stamboekhouder, maar krijg geen reactie. Wat nu?
 • Wanneer u binnen een redelijke termijn niets terughoort van de stamboekhouder, neem dan contact op met Henk Zwartepoorte, interim Genreal coordinator studbook keepers : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • Moet ik nakweekdieren gelijk bij de geboorte aanmelden of zal ik wachten tot ik zeker weet dat ze in leven blijven?
 • Het is van belang dat de stamboekhouder weet welke dieren zich in het stamboek voortplanten en in welke aantallen. Wanneer geboren dieren vlak na of enige tijd na de geboorte sterven, is het goed als dit alsnog aan de stamboekhouder gemeld te worden. Dus gelijk bij de geboorte de stamboekhouder inlichten.
  Ook gegevens over de eileg als de eieren niet uitkomen (aantallen, al dan geen bevruchting) zijn belangrijk voor de kennisvergroting over een soort, met name als deze soort niet eenvoudig te kweken is.

 • Mag ik dieren die ik van de ESF in kweekleen heb overdoen aan een derde (bestaande of nieuwe stamboekdeelnemer)?
 • Dit mag uitsluitend na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de board. Er zal in dit geval een nieuwe overeenkomst inzake opvang dieren moeten worden opgesteld.

 • Als ik nakweek krijg van dieren die bij mij in kweekleen zijn, word ik daar dan eigenaar van?
 • Dat is per diersoort verschillend en afhankelijk van de situatie in gevangenschap en is geregeld in de overeenkomst die door beide partijen getekend zijn bij de overdracht van de dieren.

 • Kan ik donateur van de ESF worden?
 • Jazeker! De ESF is een organisatie die geen eigen inkomsten genereert, dus zijn giften altijd zeer welkom.

  European Studbook Foundation c/o Schalkwijk, NL ING banknr.: 7231120, BIC (=SWIFT): INGBNL2A, IBAN: NL57INGB0007231120


 • Kunnen dieren aan de ESF worden geschonken, bijvoorbeeld bij overlijden van de eigenaar?
 • Stamboekdieren kunnen aan de ESF worden geschonken. Neemt u hiervoor contact op met de stamboekhouder.

  -----------------------------------------------------------

  E-mail Print PDF
  Last Updated on Thursday, February 19 2015