ESF animals

ESF  Animals

An additional activity of the ESF is placing species (many on the IUCN Red List of Threatened Species) in the hands of Zoos and Aquariums of the EAZA or private persons of the ESF. This fits within the ESF aim to build up genetically healthy populations of species.

Most of the animals are confiscated abroad in Asia and in some cases in the Netherlands or other European countries. The confiscated animals are either handed over directly to the ESF by the Turtle Survival Alliance (TSA), the Confiscations bureau (IBG) of the ministry of Economic Affairs in the Netherlands or investigating authorities of other European countries. The animals are often smuggled for the pet trade and sometimes for human consumption.

For the rest of their lifes, the ownership of the animals always remains at the ESF (an obligation of the governments) but they are placed with studbook participants under their responsibility for proper care of them; these keepers therefore signs a contract with ESF.

The ESF animals are registered in the respective studbooks (also an obligation of the governments). Under “Guidelines” on this site you will find an example of the standard ESF contract.

To give an overview: in the past fifteen years the ESF has placed many animals of the following species:

Agrionemys horsfieldi, Astrochelys radiata, Chelodina mccordi, Chrysemys picta belli, Chrysemys picta dorsalis, Cuora amboïnensis kamaroma, Cuora f. flavomarginata, Cuora bourreti, Cuora galbinifrons, Cuora mouhotti, Cyclemys dentata, Geoclemys hamiltoni, Geochelone carbonaria, Geochelone denticulata, Geochelone elegans, Geochelone platynota, Heosemys depressa, Heosemys grandis, Heosemys spinosa, Hieremys annandali, Indotestudo elongata, Malacochersus tornieri, Malayemys macrocephala, Manouria e.emys, Mauremys japonica, Mauremys mutica, Mauremys sinensis, Notochelys platynota, Pelusios niger, Platysternon m. megacephalum, Pyxis arachnoides, Pyxis arachnoides brygooi, Siebenrockiella crassicollis, Testudo graeca greaca, Testudo graeca Iberia, Testudo greaca nabeulensis, Testudo hermanni boettgeri, Testudo hermanni hercegovienensis, Testudo kleinmanni, Testudo marginata .

From the ESF contracts holders of ESF animals are required to inform the appropriate studbook keeper or the board on all matters relating their received animals.

Please see also below the apart special registration of ESF species outside normal studbooks.

September 2016

------------------------------------------------

ESF  Dieren (Dutch version)

Een bijkomende activiteit van de ESF is het plaatsen van soorten (waarvan velen op de IUCN Rode lijst van bedreigde diersoorten) bij dierentuinen en aquaria van de EAZA en bij deelnemers van de ESF. Dit past binnen de ESF doelstelling het opbouwen van genetisch gezonde populaties van soorten.

De meeste dieren zijn in Azië in beslag genomen en in sommige gevallen in Nederland of in andere Europese landen. De in beslag genomen dieren worden aan de ESF overgedragen ofwel direct door de Turtle Survival Alliance (TSA), of de Dienst Regelingen Ministerie Economische Zaken in Nederland, dan wel door opsporingsautoriteiten in andere Europese landen.

De dieren worden vaak uit hun natuurlijke leefgebieden gesmokkeld ten behoeve van de dierenhandel en voor menselijke consumptie.

 Gedurende hun gehele verdere leven, blijft het eigendom van deze dieren bij de ESF (een verplichting van de overheden). Deze dieren worden ondergebracht bij stamboekdeelnemers onder de verplichting van een goede verzorging. Deze deelnemers ondertekenen daarvoor een ESF contract.

De ESF dieren worden geregistreerd in de betreffende stamboeken (ook een verplichting van de overheden). Onder “Guidelines” op deze website vind u een voorbeeld van het standaard ESF contract..

Om een overzicht te geven : in de afgelopen 15 jaren heeft de ESF veel dieren van de volgende soorten ondergebracht :

Agrionemys horsfieldi, Astrochelys radiata, Chelodina mccordi, Chrysemys picta belli, Chrysemys picta dorsalis, Cuora amboïnensis kamaroma, Cuora f. flavomarginata, Cuora bourreti, Cuora galbinifrons, Cuora mouhotti, Cyclemys dentata, Geoclemys hamiltoni, Geochelone carbonaria, Geochelone denticulata, Geochelone elegans, Geochelone platynota, Heosemys depressa, Heosemys grandis, Heosemys spinosa, Hieremys annandali, Indotestudo elongata, Malacochersus tornieri, Malayemys macrocephala, Manouria e.emys, Mauremys japonica, Mauremys mutica, Mauremys sinensis, Notochelys platynota, Pelusios niger, Platysternon m. megacephalum, Pyxis arachnoides, Pyxidea arachnoides brygooi, Siebenrockiella crassicollis, Testudo graeca greaca, Testudo graeca Iberia, Testudo graeca nabeulensis, Testudo hermanni boettgeri, Testudo hermanni hercegovienensis, Testudo kleinmanni, Testudo marginata .

Uit de ESF contracten volgt voor de houders van ESF dieren de verplichting om de betreffende stamboekhouder dan wel het bestuur te informeren over alle zaken betreffende de ontvangen dieren.

Zie aub. hieronder ook de aparte speciale registratie van ESF soorten buiten de normale stamboeken.

September 2016

------------------------------------------------Apart registration of ESF animals (No regular studbooks at this moment, but now special registrations.):

Turtles and tortoises

Chrysemys picta belli (Western painted turtle)
Cuora galbinifrons (Indochinese box turtle /Flowerback box turtle)
Cuora mouhotti (Keeled box turtle)
Cyclemys dentata (Indomalayan leaf turtle)
Geochelone carbonaria (South American red-footed tortoise)
Geochelone denticulata (South American yellow-footed tortoise)
Hieremys annandalii (Yellow-head temple turtle)
Malayemis macrocephala (Malayan snail-eating turtle)
Mauremys japonica (Japanese turtle)
Mauremys mutica (Asian yellow pond turtle)
Mauremys sinensis (Chinese striped-neck turtle)
Notochelys platynota (Malayan flat-shelled turtle)
Pelusios niger (West African black turtle)
Testudo hermanni boettgeri (Hermans tortoise, eastern variety)

Amphibians

Agalychnis callydrias (Red eyed tree frog)

-----------------------------------------------

       Agreement "Front Door Animal Procedure" in the Netherlands
       ----------------------------

In the Netherlands, the Dutch CITES management authority and the ESF have an agreement regarding legalizing found turtles, for which an EU certificate and a possession exemption are required in the Netherlands.
The CITES management authority cannot determine the origin of found turtles, so that an EU certificate cannot be issued for these animals. The possession of these animals is therefore illegal and the owner is in violation. Illegal animals are then seized. The possessor, who is usually the finder of the turtles is in a difficult situation he usually does not provide.

For the CITES Management Authority, it is important to achieve a good solution for the found animals. Therefore it has signed an agreement with the ESF, whereby these animals should be registered in the ESF studbook registration and the ownership of the animals for the rest of their lives will be given to the ESF. Only after these steps the CITES management authority is prepared to start the procedure for legalization. The possessors of  found turtles therefore first be referred to the ESF.

The ESF gives these animals then in (breeding) loan usually to the finder, who is after the registration also participant of the concerning studbook.

The ESF is obliged to give justification to the CITES Management Authority.

 

  Overeenkomst “Voordeurdierenprocedure” in Nederland (Dutch version)
  ---------------------------

In Nederland hebben de Nederlandse CITES management autoriteit en de ESF een overeenkomst gesloten met betrekking tot een legalisering van gevonden schildpadden, waarvoor in Nederland een EU certificaat en een bezitsontheffing verplicht zijn.

Van gevonden schildpadden is voor de CITES management autoriteit de herkomst niet vast te stellen, waardoor voor deze dieren geen EU- certificaat kan worden afgegeven. Het bezit van deze dieren is daardoor illegaal en de bezitter is in overtreding. Illegale dieren worden vervolgens in beslaggenomen. De bezitter, die doorgaans de vinder van de schildpadden is, komt in een lastige situatie terecht, die hij meestal niet heeft voorzien.

Voor de CITES management autoriteit is het van belang een goede oplossing voor de gevonden dieren te bereiken. Daarom heeft zij met de ESF een overeenkomst gesloten, waarbij deze dieren in de ESF stamboekregistraties moeten worden opgenomen en de eigendom van de dieren voor de rest van hun leven aan de ESF wordt gegeven. Pas na deze stappen is de CITES management autoriteit bereid de procedure tot legalisering te starten. De bezitters van gevonden schildpadden worden dan ook eerst doorverwezen naar de ESF.

De ESF plaatst deze dieren vervolgens in bruikleen c.q. kweekleen doorgaans bij de vinder, die na de registratie nu ook deelnemer aan het betreffende stamboek is geworden. De ESF is verplicht hierover verantwoording af te leggen aan de CITES management autoriteit.
 

----------------------------------------------------------------------------------

E-mail Print PDF
Last Updated on Monday, November 14 2016